แจ้งครูที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียน เรียนซ้ำ ปรับเกรด ขอเพิ่ม ขอถอน และลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1/2564)

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 28 พฤษภาคม 2564 15:15:27