Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา       ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาออกแบบ       ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ (รอบ 2)       ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน วิชาออกแบบ       ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา   
 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา   
 ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน 
 ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศเลื่อนวันเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 
 โครงการพัฒนาครูสายงานการสอน 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 โครงการเข้าค่าย “พลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข” 
 นำเสนองานวิจัยการพัฒนาแผ่นพืชคลุมดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
 ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวอศ.ลำปาง และ วิทยาลัย Wuhan City Polytechnic, China 
 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระพิฆเนศ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ครูอาวุโส  
 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  695  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>