Breaking News |  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019       English Summer Camp 2019       รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)       รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562       ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562       โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที       อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน       โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน       พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561       ร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 869  
เข้าชมปีนี้ : 3,631  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,777  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019   
 English Summer Camp 2019   
 โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน 
 โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน 
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน 
 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 
 ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2562 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 รณรงค์ให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 แทนน้ำมันดีเซล เพื่อลดภาวะการเกิดมลพิษและฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศ 
 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบคัดเลือก(เฉพาะบางสาขาวิชา) 
 นักศึกษาเข้ารับประทานโล่รางวัล ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 มทบ. 32 รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า 
 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน 
 นายกองค์การนักวิชาชีพฯ เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ 
 รางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 
มีข้อมูลทั้งหมด  663  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>