Breaking News |   รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน / คนงาน       ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง       โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560       สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง       อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560        การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 46  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,128  
เข้าชมปีนี้ : 15,335  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 49,248  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1   
 ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง   
 โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน   
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560   
 สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง   
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560   
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย   
 อบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   
 อบรมการขับขี่ปลอดภัย   
 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.   
 ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน” 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำปาง 
 ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
 งานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 
 พิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 
 วันพระราชทานธงชาติไทย ฉลองครบรอบ 100 ปี  
 แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 
 พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  504  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>