Breaking News |  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล)       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์สี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน         รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 964  
เข้าชมปีนี้ : 964  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 51,948  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับภาค การเล่านิทานพื้นบ้าน 15-16 ธันวาคม 2557 
 คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับกิจกรรมการเ 
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 635 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว หลังศูนย 
 โครงการเผยแพร่งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2557 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่ได้รั 
 ประชุมสภากาแฟ..นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และคณะผู้บริหาร นายปณิทัต ลี้จ 
 รับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 พ.ย. 57 
 การประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะระดับ อศจ.ลำปาง 
 โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา กลุ่มเสี่ยง 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นำทีมโดย ผอ.พรเพ็ชร พรรณวงค์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  510  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/26

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26