Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์        การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง        กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61        อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน       อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง       ประกวดพานไหว้ครู       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       โครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018       กิจกรรมตักบาตรวันพระ 12 มิ.ย. 61     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,061  
เข้าชมปีนี้ : 8,179  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,163  
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  23-11-2560
9 พ.ย. 60 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้นำครูพระสอนศีลธรรม เยี่ยมชมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์และฆราวาส เผยแพร่ธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้ทั่วประเทศ ซึ่งสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 517 คน ทำการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรม, วิชาพุทธ และวิชาวินัย ได้รับความอนุเคราะห์จากครูพระสอนศีลธรรม คณะกรรมการจากวัดเจดีย์ซาวหลัง และวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดารามพระอารามหลวงเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการสอบ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว