Breaking News |  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี 2561       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ       แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561       นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561       นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ       งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,197  
เข้าชมปีนี้ : 12,644  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,628  
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  23-11-2560
9 พ.ย. 60 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้นำครูพระสอนศีลธรรม เยี่ยมชมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์และฆราวาส เผยแพร่ธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้ทั่วประเทศ ซึ่งสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 517 คน ทำการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชาธรรม, วิชาพุทธ และวิชาวินัย ได้รับความอนุเคราะห์จากครูพระสอนศีลธรรม คณะกรรมการจากวัดเจดีย์ซาวหลัง และวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดารามพระอารามหลวงเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการสอบ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว