Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)       พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561       แจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561       ว.อาชีวศึกษาลำปาง รับมอบตัวนร. นศ. ปีการศึกษา 2561 รอบโควตา       การประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2561       ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561        กิจกรรมสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561       การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 46  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,119  
เข้าชมปีนี้ : 5,385  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,369  
  ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  23-11-2560
20 พ.ย. 60 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 60 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จากการนำเสนอผลงานได้รับรางวัล 4 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Hanor Award ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร, รางวัลชนะเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว