Breaking News |  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล)       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์สี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน         รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 914  
เข้าชมปีนี้ : 914  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 51,898  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  22-12-2560

             อาชีวศึกษาลำปาง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบโควตารับตรง  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2560 –18  มกราคม  2561  ทุกสาขาวิชาสมัครผ่านเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th ระดับ ปวช.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50  เฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค  ผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.00 ระดับ ปวส.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือระดับ ปวช.  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50 รับสมัครทางเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th โดยให้นำใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์พร้อมรูปถ่าย  และสำเนาใบระเบียนผลการเรียน  5  ภาคเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนระบุเกรดเฉลี่ย  5  ภาคเรียนมายื่นขอรับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  20-21  มกราคม  2561  เวลา  08.30 เป็นต้นไป    วิทยาลัยฯจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุด  เพื่อรับเข้าศึกษาในจำนวนที่วิทยาลัยฯ  สามารถรับได้เท่านั้น  วันและเวลาประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  0-5421-7101,  0-5422-8024  งานประชาสัมพันธ์  และงานทะเบียน


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว