Breaking News |  ผู้บริหารกล่าวโอวาทให้กำลังใจนักกีฬา       เยี่ยมชมการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต       กิจกรรมตักบาตรวันพระ        บัญชีร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว       ร่วมโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต       กิจกรรมตักบาตรวันพระ        โครงการชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร        โครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา”       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ       รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ค่าเรียน ช.ม.ละ 1 บาท      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 961  
เข้าชมปีนี้ : 9,488  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,472  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  22-12-2560

             อาชีวศึกษาลำปาง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบโควตารับตรง  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2560 –18  มกราคม  2561  ทุกสาขาวิชาสมัครผ่านเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th ระดับ ปวช.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50  เฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค  ผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.00 ระดับ ปวส.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือระดับ ปวช.  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50 รับสมัครทางเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th โดยให้นำใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์พร้อมรูปถ่าย  และสำเนาใบระเบียนผลการเรียน  5  ภาคเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนระบุเกรดเฉลี่ย  5  ภาคเรียนมายื่นขอรับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  20-21  มกราคม  2561  เวลา  08.30 เป็นต้นไป    วิทยาลัยฯจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุด  เพื่อรับเข้าศึกษาในจำนวนที่วิทยาลัยฯ  สามารถรับได้เท่านั้น  วันและเวลาประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  0-5421-7101,  0-5422-8024  งานประชาสัมพันธ์  และงานทะเบียน


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว