Breaking News |  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019       English Summer Camp 2019       รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)       รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562       ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562       โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที       อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน       โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน       พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561       ร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 871  
เข้าชมปีนี้ : 3,633  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,779  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  13-03-2562
2 มี.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัย และการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน มีนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของครูตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมบทบาทของครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่ทันต่อ Social Media และ Network ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมและมีทักษะในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้ครูเข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารจัดการในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถการจัดทำงานวิจัยของการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยอบรมให้แก่ครูผู้สอนจำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 62 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา, ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่านชัยพล หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว