Breaking News |  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019       English Summer Camp 2019       รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)       รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562       ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562       โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที       อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน       โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน       พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561       ร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 871  
เข้าชมปีนี้ : 3,633  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,779  
  โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-03-2562
10 มี.ค. 62 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 10 คน นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที ณ Oon IT Valley ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำมาปรับใช้กับงานการบัญชีในยุคปัจจุบัน ซึ่ง Oon IT Valley ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ด้านไอที กับวิถีชีวิตในแบบล้านนา เป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs, StartUp, และเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เป็นรากฐานที่จะต่อยอดสู่ความเป็น Smart City

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว