Breaking News |  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560       ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ประจำปีการศึกษา 2560       งานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์       กิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง       รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานการเงิน       ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560       ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า       ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบทั้วไป ระดับ ปวช และ ปวส       ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชากฏหมาย)     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,376  
เข้าชมปีนี้ : 5,563  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,476  
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร 3 ปี  รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  6 สาขาวิชา
    1.1   แผนกวิชาการบัญชี
            แผนกวิชาการบัญชี (Mini English Program)
            1.1.1  สาขางานการบัญชี
    1.2   แผนกวิชาการตลาด
            1.2.1  สาขางานการตลาด
    1.3   แผนกวิชาการเลขานุการ
            1.3.1  สาขางานการเลขานุการ
    1.4   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)
            1.4.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1.5   แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์  
            1.5.1  สาขางานการประชาสัมพันธ์
    1.6   แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

            1.6.1  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2. ประเภทวิชาคหกรรม 3 สาขาวิชา
    2.1. แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
            2.1.1  สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
    2.2  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
            2.2.1  สาขางานอาหารและโภชนาการ
                       สาขางานอาหารและโภชนาการ (Mini English Program)
    2.3. แผนกวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
            2.3.1  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 3 สาขาวิชา
    3.1.  แผนกวิชาศิลปกรรม
            3.1.1  สาขางานวิจิตรศิลป์
            3.1.2  สาขางานการออกแบบ
            3.1.3  สาขางานศิลปกรรมเซรามิก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ดังนี้
1.  ประเภทวิขาบริหารธุรกิจ 5 สาขาวิชา
     1.1  แผนกวิชาการบัญชี
            1.1.1    สาขางานการบัญชี
            1.1.2    สาขางานการบัญชี (Mini English Program)
     1.2  แผนกวิชาการตลาด
            1.2.1    สาขางานการตลาด
            1.2.2    สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
     1.3  แผนกวิชาการเลขานุการ
            1.3.1    สาขางานการเลขานุการ
     1.4  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            1.4.1    สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
     1.5  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
            1.5.1 
 สาขางานการบริหารงานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์
            1.5.2   สาขางานการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
 
2.   ประเภทวิชาคหกรรม 3 สาขาวิชา
      2.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
              2.1.1    สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง
      2.2  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
             2.2.1     สาขางานการประกอบอาหาร
             2.2.2     สาขางานการประกอบอาหาร (Mini English Program)
             2.2.3     สาขางานการประกอบหาร (ทวิภาคี)
      2.3 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
             2.3.1     สาขางานการจัดการงานคหกรรมโรงแรม
 
3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา
      3.1  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              3.1.1  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
4.  ประเภทวิชาศิลปกรรม 1 สาขาวิชา
     4.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             4.1.1     สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

 
3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  2 ปี (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้น ปวส.    สาขาวิชาการบัญชี  มี 1 สาขาวิชาดังนี้ 
     1.  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)