Breaking News |  ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 75       การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เพิ่มเติม        มูลนิธิฯ แอ๊ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand) เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ       โครงการ English Summer Camp         โครงการอบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560       พิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา 2559       โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร       พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559       ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 อัตรา        พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการค่ายภาษาจีน     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,235  
เข้าชมปีนี้ : 3,974  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,887  
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 
อาคาร
ห้อง
หมายเลข
อาคาร 1
ห้องพยาบาล
1111
งานทะเบียน
1112
งานวัดผล
1113
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ
1114
งานทวิภาคี
228
งานหลักสูตร
1116
งานสื่อ-โสตทัศนศึกษา
1122
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1123
งานเอกสารการพิมพ์
1131
 
อาคาร 2
ผู้อำนวยการ
1212
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ
1214
ห้องประชาสัมพันธ์ (เดิม) 1211
งานการเงิน
1213
ห้องพักครูชั้น 2 (Server)
1225
ห้องพักครูชั้น 3
1235
ห้องพักครูชั้น 4
1245
 
อาคาร 3
ห้องพักครู ชั้น 2
1322
ห้องพักครู ชั้น 3
1333
 
อาคาร 4
ห้องพักครู (อาหาร) ชั้น 1
1412
ห้องพักครู ชั้น 2
1421
ห้องพักครู ชั้น 3
1431
ห้องพักครู ชั้น 4
1441
 
อาคาร 5
ห้องพักครูชั้น 1
1511
ห้องพักครูชั้น 2

1521

ห้องพักครูชั้น 3
1531
ห้องพักครูชั้น 4 (541)
1541
ห้องพักครูชั้น 4 (543)
1543
 
อาคาร 6
งานกิจการนักเรียนนักศึกษา
1611
งานแนะแนว
1612
องค์การวิชาชีพ
1613
ห้องพลานามัย
1614
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
1615
ห้องพักครู 611
1616
งานลูกเสือ
1617
   
อาคาร
ห้อง
หมายเลข
อาคาร 6
หัองพักครูชั้น 3 (631)
1631
ห้องพักครูชั้น 3 (632)
1632
ห้องพักครูชั้น 4
1641
ห้องพักครูชั้น 5
1651
ห้องพักครูเลขานุการ (643)
4444
 
อาคาร 7
ห้องพักครูชั้น 2
1721

ห้องพักครูชั้น 3

1731
ห้องพักครูชั้น 4
1741
 
อาคาร8
ห้องพักครูชั้น 2
1822
ห้องพักครูชั้น 3
1831
 
อาคาร 9
 
 
 
 
 
 
 
 
บริหารงานทั่วไป
1911
งานบุลคลากร
1912
งานแผนงานและความร่วมมือ
1913
งานศูนย์ข้อมูลฯ
1914
รองผุู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
1915
ห้องพักครู 931
1931
ห้องพักครู 932
1932
ห้องเรียนคอม ชั้น 4 (941)
1941
งานประกันคุณภาพฯ
227
 
อาคาร 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์
1011 , 0
ห้องประชุม 1012
1012
สหการวิทยาลัย
1013
ห้องอินทนิล (งานการค้า)
1014
งานพัสดุ
1015
ห้อง self
1021
ห้องพักครูชั้น 2 ฝั่งประชาสัมพันธ์ 1022
ห้อง สมุด 1023
ห้องพักครูชั้น 2 ฝั่งพัสดุ 
1024
งานโครงการพิเศษ
1031
ห้องพักครูชั้น 3 ฝั่งประชาสัมพันธ์
1032
งานปกครอง
226
 
อื่น ๆ
ป้อมยาม
2222
อาคารหอประชุม
3333
ห้องปฏิบัติการดีเจ 4444
ห้องนักการภารโรง
6666