Breaking News |  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560       ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ประจำปีการศึกษา 2560       งานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์       กิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง       รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานการเงิน       ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560       ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า       ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบทั้วไป ระดับ ปวช และ ปวส       ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชากฏหมาย)     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,376  
เข้าชมปีนี้ : 5,563  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,476  
  คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
 


ชื่อ –สกุล        นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
ประวัติส่วนตัว            
วัน เดือน ปีเกิด         17  มิถุนายน  2503
ที่อยู่ปัจจุบัน             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง           
 
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาลัยโยนก
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-ก่อสร้าง)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทเวศร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในชีวิต
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
- รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
- รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน

ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล
2556         เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2555         เกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
2553         เกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จาก สกสค.
2553         เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จาก สกสค.
2552         เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล   นายปณิทัต ลี้จินดา
เกิดวันที่  5  กรกฎาคม  2509
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                                   สาขาวิชา
       2541                      กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
       2529                      กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
       2527                      ปวท. (การบัญชี) สหนครสวรรค์พณิชยการ
 
ประวัติการทำงาน
         พ.ศ.                                  ตำแหน่ง
    2557 – ปัจจุบัน         รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
    2552 – 2556            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
    2550 – 2552            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    2548 – 2549            ช่วยปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
    2533 – 2548            ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล
     2555                       รางวัล หนึ่งแสนครูดี
     2554                       รางวัล ผู้บริหารดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
     2552                       ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
     2549                       ครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาการตลาด
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ – นามสกุล   นางสาววารี  ชีวะเจริญ
เกิดวันที่  16 กันยายน 2508
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                             วุฒิปริญญา                                                         สาขาวิชา
     2526                  มัธยมศึกษาตอนปลาย                                         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
     2530                  ค.บ. สังคมสงเคราะห์                                          วิทยาลัยครูลำปาง
     2537                  ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์การสอน                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2551                  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                              และพัฒนาชนบท
     2552                  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
                  
ประวัติการทำงาน
      พ.ศ.                                                            ตำแหน่ง
     2530                                     อาจารย์1 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า2
     2533                                     อาจารย์1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
     2539                                     อาจารย์2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
     2554                                     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล   นายคติ  ปรีชา
เกิดวันที่  15   มีนาคม 2504
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                            วุฒิปริญญา                                 สาขาวิชา
     2550                  ปริญญาโท                                   บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยลำปาง
     2527                  ปริญญาตรี                                    อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                                และอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
     2525                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง            วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
     2523                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                    วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพฯ
     2520                  มัธยมศึกษา                                  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
     2517                  ประถมศึกษา                                 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ นนทบุรี
 
ประวัติการทำงาน
      พ.ศ.                                                ตำแหน่ง
     2557                           รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
     2546                           รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
     2544                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
     2542                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
     2534                           อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
     2531                           อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสารพัดช่างลำปาง
     2527                           อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                                          ผลงาน, รางวัล
    2555                             ผู้บริหารดีเด่น “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 (ครุสภา)
    2554                             ผู้บริหารดีเด่น อาชีวศึกษาลำปาง งานวันครู
    2552                             โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาหมากล้อม อาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9
    2534                             รางวัลครูดีเด่นด้านวัฒนธรรม และครูดีเด่นของครุสภา จังหวัดลำปาง
    2532                             รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ และสื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ
    2531                             รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอนดีเด่น ระดับชาติ งานศิลปะหัตกรรม
                                         และทักษะวิชาชีพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล    นายสันต์    ดวงประภา
เกิดวันที่   16  สิงหาคม  2501 
ตำแหน่งปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายวิชาการ  
ประวัติการศึกษา
      พ.ศ.                                   สาขาวิชา
       2522                    วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       2551                    ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา 

ประวัติการทำงาน
         พ.ศ.                                  ตำแหน่ง
    2558 – ปัจจุบัน         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายวิชาการ
    2552 – 2558            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
    2547– 2552             รองผู้อำนวยการการอาชีพแม่สอด 
    2533 – 2547            ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
    2523 - 2533             ครู วิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน
 
ผลงาน, รางวัลเกียรติยศ
     พ.ศ.                                        ผลงาน, รางวัล
     2551                       ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานร่วมกับบริษัททีเคการ์เม้นท์แม่สอดจำกัด
                                   ได้รางวัล Best of  Best  ระดับชาติ  
     2550                       งานวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า