วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2       รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards        ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา       ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย       การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา       รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,002  
เข้าชมปีนี้ : 10,983  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,967  
  แผนกวิชาการบัญชี
 

นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)

-------------------------------------------------  

นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชี)

-----------------------------------------------  

นางปภัสสร  อินทโสตถิ
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชี)

-------------------------------------------------------  

นางดวงพร  มีสมบัติ
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (การบัญชี)

-----------------------------------------------  

นางบุษบา  ครอบครอง
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชี)

------------------------------------------------  

นางวรรณา  เทพฉิม
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การบัญชี)

-------------------------------------------------------  

นางอรนุช  ชูพงศ์พันธ์ุ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

------------------------------------------------  

นางสุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

-----------------------------------------------  

นางนิตยา  หลวงจันทร์
 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

-------------------------------------------  

ครูเสาวนีย์  บุญเฉลิม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจการบัญชี)  

----------------------------------------------  

นางสมพร  สารสมุทร
 

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศ.บ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

-------------------------------------------  

นางสาวอัญชุลี  ทวีบุญ
 

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บช.บ. (บัญชี)

----------------------------------------  

นายต่อศักดิ์  เสมอวงศ์ติ๊บ
 

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

---------------------------------------------  

นายวิชาญ  จุดศรี
 

ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา