วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2       รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards        ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา       ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย       การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา       รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,002  
เข้าชมปีนี้ : 10,983  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,967  
  หมวดทักษะชีวิต
 


หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
 


นางกอบกุล  ศรีสวการย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

-------------------------------------------------------   

นางวรรณภา ไกวัลอาภรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)


 

--------------------------------------------------  นางอังคณา  สอนลาย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเซ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
คศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

-----------------------------------------------------  


นายวีระ  ทองทาบวงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)


 

----------------------------------------------------  

นางรจนา  เฉลิมชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

 

--------------------------------  

นางศรัณดา  ทองทาบวงศ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (บรรณรักษศา
สตร์)

-------------------------------------  

นางกีระติกาญน์  มาอยู่วัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)

-------------------------------------  

นายพินิจ นครพันธ์ุ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

-------------------------------------------------------  

นายสวัสดิ์  ประพฤติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

-------------------------------------------------------  

นางสาวจำแรง  วงศ์ฟู

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ศษ.ม (หลักสูตรการสอน)

-------------------------------------------------------  

นายไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)

-------------------------------------------------------  

นายทศพล  วิจารณกรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์)

-------------------------------------------------------   

นายณัฐภัทร์  ไชยจักร

ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศษ.บ. (พลศึกษา)

 

-------------------------------------------------------  

นางสาวนภษร  จุ้ยอินทร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

------------------------------------------------------  

นางสาวอรวรรณ  คำงาม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

----------------------------------------------------  

นายศิลธรรม  ชัยมงคล

ตำแหน่ง พนักงานราขการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (พลศึกษา)

-------------------------------------------------------  

นางทิพย์ภิญญา  ผลิดใบ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

-------------------------------------------------------  

นายอุดมฤทธิ์  มูลฟู

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

-------------------------------------------------------  

นายนรา  วันทนานุวงศ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

-----------------------------------------  

ครูภานิตา  ยศปัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

-----------------------------------------------  

นางสาววาสนา  คะวงค์ดอน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

---------------------------------------------------  

นายนฤดล  เตปินสาย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์)

-----------------------------------------  
-----------------------------------------------------  
Mr.Takashi  Matsukage
--------------------------------------------------  
Mr.Tobgay  Sonam
-------------------------------------------------  
MissYangkaDem
---------------------------------------------------