วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2       รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards        ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา       ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย       การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา       รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,002  
เข้าชมปีนี้ : 10,983  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,967  
  ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลด