Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา       ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาออกแบบ       ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ (รอบ 2)       ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน วิชาออกแบบ       ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558

ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

รายละเอียด

20 ก.พ.58

โล่ประกาศเกียรติคุณ  การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก  ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 ก.พ.58

รางวัลระดับชาติ  โล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเด่น แด่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556   กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

13 มี.ค. 58

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ผุ้ได้รับรางวัล นายธงชัย มูลครื้น  การแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3” CABLINK CONTEST 2015  ภาคเหนือ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17 มี.ค.58

รางวัลระดับชาติ โล่เชิดชูเกียรติ แด่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาที่จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ผู้จัด วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

23 มี.ค.58

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ชื่อรางวัล "การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน" โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2 เม.ย.58

ประเภทรางวัล  ระดับจังหวัด  ชื่อรางวัล  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2557  ผู้ที่ได้รับรางวัล  นายปณิทัติ  ลี้จินดา  ได้รับเมื่อ  วันที่  2 เมษายน 2558 ผู้จัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

7-9 ก.ค.58

ประเภทรางวัลระดับภาคเหนือ ผู้จัดสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 10 ลำปาง รางวัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง , รางวัลเหรียญเงิน และ รางวัลเหรียญทองแดง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

19-25 ก.ค. 58

ประเภทรางวัลระดับภาคเหนือ  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พญามังรายเกมส์" อาชีวะเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 มีรางวัลเหรียญทอง  3  รายการ  และรางวัลเหรียญทองแดง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ก.ค.58

ประเภทรางวัลระดับจังหวัด  ชื่อรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย

หมู่ 9 ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558  27-29 ก.ค.58

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ส.ค.58

ประเภทรางวัลระดับจังหวัด รางวัลในการแข่งขันการออกแบบเว็บเพจ และ การออกแบบโปสเตอร์ รางวัลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

24 ส.ค.58

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 และรางวัลดีเด่นอันดับ 5   การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

31 ส.ค.58

ประเภทรางวัลระดับชาติ ชื่อรางวัล  ระดับ 5 ดาว ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2557  ผู้ที่ได้รับ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางผู้ควบคุม  ครูจิตต์ใส แก้วบุญเรือง รับเมื่อ 31 สิงหาคม 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

25 ก.ย.58

ประเภทรางวัลระดับภาค การนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา

กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 รางวัลระดับเหรียญทอง และระดับเหรียญเงิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 ต.ค.58

รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 ต.ค.58

รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.ลำปาง ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 ต.ค.58 -

5 พ.ย.58

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 กีฬาหมากล้อม ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  และ รองชนะเลิศอันดับ 2

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 พ.ย.58

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทครู-อาจารย์ การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 (V-GO XIV) ณ วท.สุพรรณบุรี  โดย สอศ.ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 ธ.ค.58

รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 ธ.ค.58

รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 ธ.ค.58

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

30 ธ.ค.58

รางวัลระดับชาติ สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี (ผ่านน 100%)  ประจำปี2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด