Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา       ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาออกแบบ       ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาการออกแบบ (รอบ 2)       ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน วิชาออกแบบ       ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

รายละเอียด

14 ม.ค.60

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

14 ม.ค. 60  รางวัลระดับจังหวัด  "ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีจิตอาสา" ให้แก่ ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

14 ม.ค.60

รางวัลระดับภาค  “TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG ประจาปี 2560”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล  "สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานดีเด่น"  ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ครูผู้สอน มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ม.ค.60

รางวัลระดับนานาชาติ รางวัล “The Guest Judges Award” โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา GATSBY 11TH  CREATIVE AWARDS

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6-10 ก.พ. 60

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง  วันที่ 6-10 ก.พ. 60  ประกอบด้วยทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ทักษะการประกอบอาหารไทยชุดคอสโมโพลิแทน และ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

10 มี.ค.60

รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น (สายอาชีวะ) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 มิ.ย.60

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1-7 ก.ค.60

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  มวยสากลสมัครเล่น (ชาย)รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน 69 กก.  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 12

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5-7 ก.ค.60

รางวัลชนะเลิศ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 ส.ค.60

รางวัลระดับชาติ ลูกที่มีความกตัญญูตกเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17-19 ส.ค. 60  รางวัลระดับชาติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ณ อิมแพคเมืองทองธานี  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
18 ส.ค. 60 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาด้านบัญชี ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ส.ค.-3 ก.ย.60

รางวัลระดับชาติ การแข่งขันกีฬาพิษณุโลกเกมส์  เหรียญทอง และเหรียญทองแดง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3 ก.ย.60

รางวัลระดับภาค รางวัลระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมสร้างสรรค์พิชิตฝัน  Active Learning (We Can!!!)  ครูกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง  

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
19 ก.ย. 60

รางวัลระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ครูกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง  

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ก.ย.60

รางวัลระดับจังหวัด เยาวชนดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในงานเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลนครลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

29 ก.ย.60  รางวัลระดับชาติ   "รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม"  ผู้ที่ได้รับ วิทยาลัยอาชีวศึกษลำปาง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9-10 พ.ย.60 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

21 ธ.ค. 60 รางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน ทักษะมารยาทไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

18-22 ธ.ค. 60

รางวัล รางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภท การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

10 ม.ค. 61

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ "ผงสมุนไพรโรยข้าว"  โดย ครูจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16  ม.ค. 61 

รางวัลระดับจังหวัด รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ประจำปี 2560  รองปณิทัต ลี้จินดา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17 ม.ค. 61 

รางวัลระดับชาติ  รางวัล  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด   

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6 ก.พ.61 รางวัลระดับชาติ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา” และรางวัลข้อเสนอโครงการวิจัยระดับเหรียญทอง   ชื่อผลงาน “ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป” นางสาวกนกพร  เมืองตา และ
นางสาวธันยพร  มาพิลอม  ครูที่ปรึกษา ครูจิตค์ใส และ ครูปัทมา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 มี.ค.61 รางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจดีเด่น  โครงการสร้างเสริม ศักยภาพทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอาชีวศึกษา (RRR AWARD 2017)  นางสาวกนกพร  เมืองตา และ นางสาวธันยพร  มาพิลอม  ครูที่ปรึกษา ครูจิตค์ใส และ ครูปัทมา  คลิกเพื่อดาวน์โหลด