ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 376 ครั้ง
 ประกาศ : 14 มีนาคม 2562 10:07:38    
26 ก.พ. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ มีนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับทุกภาคส่วน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตร แผนการเรียน เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษา เป็นวิทยากร เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งฝึกงาน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง