โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 211 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มิถุนายน 2563 16:34:14    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารชี้แจงการบริหารงาน นโยบายของวิทยาลัย ของชมรมผู้ปกครอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจในการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ การวัดผล ประเมินผล การติดต่อประสานงานกับวิทยาลัย และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ของวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีการพบปะกับครูที่ปรึกษาซึ่งวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด