ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 1,610 ครั้ง
 ประกาศ : 15 มีนาคม 2562 10:12:38    

ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

กลุ่มที่ 1 การบัญชี
กลุ่มที่ 2 การบัญชี
กลุ่มที่ 3 การเลฃานุการ และการจัดการสำนักงาน
กลุ่มที่ 4 การตลาด
กลุ่มที่ 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มที่ 6 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
กลุ่มที่ 8 แฟชั่นและสิ่งทอ
กลุ่มที่ 9 อาหารและโภชนาการ
กลุ่มที่ 10 การโรงแรม
กลุ่มที่ 11 คอมพิวเตอร์กราฟิก
กลุ่มที่ 12 คหกรรมศาสตร์