ข้อมูลผลงานดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2557

 

ประเภทผลงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.      รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี 2556   รับโล่ห์ วันที่ 16 มกราคม 2557

ประเภทผู้บริหาร

1.      นางสาวศิรวินันทน์      ศุภชนานันท์

2.      นายวิเชียร                เปี้ยปลูก

3.      นางสาววารี              ชีวะเจริญ

 

ประเภทครู

1.      นางสาวจำแรง           วงศ์ฟู

2.      นายจิรศักดิ์               คลุมดวง

3.      นางสาวณฐนันธ์         พิริยะธนาธรรม

4.      นางสาวอัยยกรณ์       พันธุ์จินา

5.      นางพัชรินทร์             มีทรัพย์

6.      นางมรรษณา            จัดดี

7.      นางกีระติกาญน์         มาอยู่วัง

8.      นางพิชยา                เรือนบุรี

9.      นางสาวศิริพร            ไชยรุ่งเรือง

10. นางอารีรัตน์             พุทธวงค์

11. นางสาวเกษวรางค์      พานประเสริฐ

12. นางสาวรุ่งนภา          ยืนยงวนานนท์

13. นางพัชรา                 พรหมสาขา ณ สกลนคร

14. นางสาวศิวนาถ          พึ่งคง

15. นางอารีรัตน์             พุทธวงค์

16. นางสาววัลลา            ทศไนยธาดา

17. นางสาวอานีสรา        โศภนะศุกร์

18. นายไตรสิทธิ์             สิงหภิวัฒน์

 

2.      บุคลกรทางการศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  ประจำปี พ.ศ.2556  รับเมื่อโล่ห์ วันที่ 16 มกราคม 2557

1.      นางสุวภัทร               แต้วัฒนา

2.      นางสาวจำแรง           วงศ์ฟู

3.      นางดารณี                ขุนโขลนสถาพร

4.      นายจิรศักดิ์               คลุมดวง

5.      นางสาวอัยยกรณ์       พันธุ์จินา

 

3.      ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศง 2556   หน่วยงาน คุรุสภา รับโล่ห์ห์วันครูที่   16 มกราคม 2557

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

กลุ่มสาระ

1

นายพินิจ  นครพันธ์

คณิตศาสตร์

2

นางสาวจำแรง  วงศ์ฟู

สังคมศึกษา

3

นายไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน์

สุขศึกษา

4

นายวิญญู  คงฉิม

ศิลปะ

5

นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง

การงานพื้นฐาน

6

นางกีระติกาญจน์  มาอยู่วัง

ภาษาไทย

7

นายกฤษณะ  เฉลิมชัย

กิจกรรมพัฒนา

 

4.      ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1.      นายบุญส่ง                สุทาคำ

2.      นางมณีวรรณ            วัฒนานันท์

3.      นายวิชา                  พีระเชี้อ

 

5.      รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา

1.      นายภักดี                  ศรีอรุณ

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

6.      รางวัล “คุรุสภาสดุดี”

-          ครูวรรณภา              ไกวัลอาภรณ์

 

7.      รางวัล “ครูดีมีทุกวัน”

1.        ครูดีที่หนูรัก (ครูดีวันเด็ก) 

-          นางสาวฉันทนา            หอมขจร

2.        สุดยอดครูดี  (ครูดีวันครู)

-          นางสาวฉันทนา            หอมขจร

3.        ครอบครัวครูดี  (ครูดีวันครอบครัว) 

-          นางรจนา                   เฉลิมชัย

 

8.      โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557  โดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันที่  15-17 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

รางวัลระดับ

1

นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง

สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI วิชาหลักเศรษฐศาสตร์)

เหรียญเงิน

2

นางสาวแพรวพรรณ  สิทธิวีระกุล

ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ

เหรียญเงิน

3

นางสาวศิริพร  ไชยรุ่งเรือง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟิกและความพิวเตอร์กราฟิก

เหรียญทองแดง

4

นางมายูร สีบุญเรือง

การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น

เหรียญทองแดง

5

นางชญานันทน์  ธิราช 

บทเรียนออนไลน์วิชาการจัดการฐานข้อมูล

เหรียญทองแดง

6

นายนิพนธ์  ร่องพืช

หลักการจัดซื้อเบื้องต้น 

เหรียญทองแดง

7

นายชัยวัฒน์  วงศ์โท๊ะ 

สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

เหรียญทองแดง

 

9.      วิทยาลัยได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ  ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริม
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา
2556   อยู่ในระดับ ดีมาก

 

10. นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   ชื่อผลงานการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในการจัดการธุรกิจของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  

 

11. ได้รับโล่รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ  (ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์

 

ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา

1.      รางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับภาค  ชื่อผลงาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกหอยแครง   โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
เอสโซ่ เฉลิมพระเกียรติ   

     1.  นางสาวณัฐริกา  เมทา

     2.  นางสาวอรญาณี  วงศ์เปื้อ

     ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวกรพรรณ  เทพวัง

 

2.      รางวัลชนะเลิศ  ชื่อผลงาน  การแข่งขันประกอบอาหารจากข้าวกล้อง  โครงการความร่วมมือและพัฒนา
กำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ สาขาอาหารเมนูข้าวกล้อง ประจำปี
2557  
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2557 

1.      นายบูชา  เครือใจ

2.      นายวรรณรัตน์  บางน้อย

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางมรรษณา  จัดดี 

 

3.      รางวัลเยาวชนดีเด่น   นางสาวมณฑกานต์  ใจขอด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ วันที่ 

     20  กันยายน  2557  (วันเยาวชนแห่งชาติ)   เทศบาลนครลำปาง

 

4.      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ณ ข่วงนคร เทศบาลจังหวัดลำปาง  ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้
 ระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาคหกรรม
เพื่อการโรงแรม 

1.      นายชัชฎา  จุ่มก๋า  

2.      นายเศกสันติ์  บุญเรือง  

3.      นายณรงค์เดช  ปินันท์  

4.      นางสาวเจนจิรา  สายปะละ   

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวฉันทนา  หอมขจร  ครูวรรณนภา  ไกวัลอาภรณ์ และนางสาวจงกล นันทพล 

 

     การแข่งทักษะระดับชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาค (ได้รับรางวัล 1-3)

5.      ทักษะการประกวดก Animation   

1.      นายวีระพงษ์  แย้มเจริญ  

2.      นางสาวเจนจรี   ไชยวงศา  

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวศิริพร  ไชยรุ่งเรือง

 

6.      ทักษะการวาดภาพเหมือนบุคคล  

-           นายไชยยันต์ สละบัวเลย 

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นายปราน    มีมานะ

 

7.      ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลัก (ระดับ ปวช.) 

1.      น.ส.กมลชนก   อินทร์ขวาง 

2.      น.ส.พรพรรณ  จักสาน

3.      นายวรรณรัตน์  บางน้อย  

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวขนิษฐา  อุทัศน์

8.      ทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลัก (ระดับ ปวส.) 

1.       นายปฏิภาณ  อิ่นแก้วเครือ

2.       น.ส.สุรีย์วัลย์  ขุนเกศา

3.       น.ส.สุพรรรณษา ประกายสิทธิ์

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางศิริลักษณ์   วิภาศรีนิมิต

 

9.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชื่อผลงาน  การประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน (ระดับ ปวส.)

1.      นายชัชฎา  จุ๋มก๋า

2.      น.ส.เจนจิรา  สายปะละ

3.      น.ส.ธนพร  เต็มหล้า 

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวศรีมุ่ย  เมืองยศ

 

10.   ชื่อผลงาน การประกวดดนตรีไทย  (จะเข้) 

-          น.ส.สุธาดา  จะวะนะมา 

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางรจนา  เฉลิมชัย

 

11. การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.  น.ส.อัจฉราภรณ์  สุขแจ่ม 

-          น.ส.มัสยา  ชุ่มอินจักร  

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวอ้อยใจ   แดงอินทร์

 

12. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  

-          นางสาวมณฑิตา  อุ่นผูก  

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม   นางสาวนุชนารถ   ภูทองพันธุ์

 

13. การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demostration)  

-          นางสาวสัตตบงกช  สิงห์คำ

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางเสาวนีย์  จิงจู

 

14. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   

1.  น.ส.พัชรินทร์  สงสุทธิ

2.  น.ส.พัชรี  อรุณศรี

3.   น.ส.รัชติยา  คิดคล่อง

4.   น.ส.ทักษิณี  สุวรรณศรี

5.   นายอนุวัช  เพชรแก้ว 

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  น.ส.อัยยกรณ์  พันธุ์จินา

 

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ชื่อผลงาน  ประกวดสะเปาฝีมือ  ในงานล่องสะเปาจาวละกอน วันที่ 17 พ.ย. 56

1.      นายอัษฎาวุธ  ใจอาวุธ

2.      นายทวีศักดิ์  โลแสง

3.      น.ส.วิไลพร  คำป้อง

4.      น.ส.ชนาลัย  ฟุ้นสันติภาพ

5.      น.ส.จิรกานต์  วงค์ลังกา

6.      นายวีระพงษ์  ปากโพ

7.      น.ส.ปาณิสรา โนจา

8.      น.ส.พรพิราบ  อินต๊ะหล้า

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ชื่อผลงาน  ประกวดสะเปาฝีมือ  ในงานล่องสะเปาจาวละกอน วันที่ 17 พ.ย. 56

1.      นายชัชฎา  จุ่มก๋า

2.      นายเสกสันต์  บุญเรือง

3.      น.ส.เจนจิรา    สายปะละ

4.      น.ส.ธนพร  เต็มหล้า

5.      น.ส.ปรัชญา   เบญจวรรณ์

6.      น.ส.มณฑิรา  หลวงเขียว

7.      น.ส.มลฤดี  หลวงเขียว

16. รางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 25     ชื่อผลงาน  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือก
หอยแครง การแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือ

1.  นางสาวชยุดา  ติปะละ

2.  นางสาวณัฐริกา  เมทา

3.  นางสาวอรญาณี  วงศ์เปื้อ

ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม  นางสาวกรพรรณ  เทพวัง

 

17. ผลการแข่งขัน การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz ครั้งที่ 5  วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  จากจำนวนทั้งหมด 150 ทีม

ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน

ผลการแข่งขัน

1

นายพีระพัฒน์  กันทะถี่

1,180

รางวัลดีเด่น อันดับ 3

2

นางสาวจันทิมา  แล่เฉอะ

3

นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขแจ่ม

952

รางวัลดีเด่น อันดับ 5

4

นางสาวมัสยา  ชุ่มอินจักร

 

18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงาน กีฬากีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4x100  เมตร ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
ภาคเหนือค
รั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร

-          นางสาวณัฐภร   จันทร์ต๊ะวงศ์


   
 
Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel.054-217101 ต่อ 1914