ผลงานรางวัลประจำปี 2556
ระดับชาติ ของ วิทยาลัยฯ

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ “ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ”ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสาร การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา โดย  ครูประยุทธ ภาคบุญ

ผลงานรางวัลประจำปี 2556
ระดับภาค

นักเรียน นักศึกษารางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม หัวข้อปฏิบัติพอเพียงได้ใจเป็นสุข ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
จ.น่าน พ.ศ. 2556  ผู้ควบคุมทีม  ครูวรรณนภา ไกลวัลอาภรณ์  (กำลังดำเนินการ)

ผลงานรางวัลประจำปี 2556
ครู

ระดับชาติ ครูกีรติกาญน์  มาอยู่วัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทบุคคล ทั่วไปองค์กรในการประกวด
นวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการ “ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” พ.ศ. 2556

ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภท ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สาขา เผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ จัดโดยกรมการศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ พลับพลามณฑล พิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556

 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระ
1
ครูพินิจ  นครพันธุ์
คณิตศาสตร์
2
ครูจำแรง  วงศ์ฟู
สังคมศึกษา
3
ครูไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน์
สุขศึกษา
4
ครูวิญญู  คงฉิม
ศิลปะ
5
ครูจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง
การงานพื้นฐาน
6
ครูอังคณา  สอนลาย
อังกฤษ
7
ครูกีระติกาญจน์  มาอยู่วัง
ภาษาไทย
8
ครูกฤษณะ  เฉลิมชัย
กิจกรรมพัฒนา

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประเภทผู้บริหาร    
1.  รองวิเชียร  เปี้ยปลูก 2. รองวารี  ชีวะเจริญ 3. รองศิรวินันทน์  ศุภชนานันท์
     
ประเภทครู    
1. ครูจำแรง  วงศ์ฟู 2. ครูจิรศักดิ์  คลุมดวง 3. ครูณฐนันธ์  พิริยะธนาธรรม
4. ครูอัยยกรณ์  พันธุ์จินา 5. ครูพัชรินทร์  มีทรัพย์ 6. ครูกมลวรรณ  โลหิตกาญจน์
7. ครูมรรษณา  จัดดี 8. ครูกีระติกาญน์  มาอยู่วัง 9. ครูพิชยา  เรือนบุรี
10. ครูศิริพร  ไชยรุ่งเรือง 11. ครูเกษวรางค์ พานประเสริฐ 12. ครูุรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์
13. ครูพัชรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 14. ครูศิวนาถ  พึ่งคง 15. ครูอารีรัตน์  พุทธวงค์
16. ครูวัลลา  ทศไนยธาดา 17. ครูอานีสรา  โศภนะศุกร์ 18. ครูไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน์

ประเภทผู้บริหาร ครู และบุคลากรดีเด่น

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1
ครูสุวภัทร   แต้วัฒนา
2
ครูจำแรง  วงศ์ฟู
3
ครูดารณี  ขุนโขลนสถาพร
4
ครูจิรศักดิ์  คลุมดวง
5
ครูอัยยกรณ์  พันธุ์จินา

 

รางวัลประจำปี 2555

   
 
Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel.054-217101 ต่อ 1914