นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

                                 

     นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์               นางณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์          นางพิมลพรรณ เทพวีระพงศ์
             เจ้าหน้าที่                                เจ้าหน้าที่                                 เจ้าหน้าที่

272 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-217101 โทรสาร. 054-223058
Contact webmaster
: lampangvc@hotmail.com