ระบบมอบตัวออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบมอบตัวออนไลน์ และกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปปนี้ (ถ่ายภาพ หรือสแกน)