รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทรางวัล

เหรียญและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนายุทธ อุ่นเมือง

ได้รับเมื่อวันที่

2 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดโดย

โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม