รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกาญจนา พุทธิสัตย์

2. นางสาวณัฐกมล อินต๊ะแสน

ได้รับเมื่อวันที่

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์