รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวธิดารัตน์ สิงห์วงศ์

2. นางสาวบุษบา หน่อโอย

ได้รับเมื่อวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล