รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวเนตรดาว ลำพูน

2. นายทวัช คำพนม

ได้รับเมื่อวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม