รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวประดับดาว ชาติเงี้ยว

2. นางสาวผกามาศ คดีโลก

3. นางสาวพอเพียง กันทวง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริฑ์

ได้รับเมื่อวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม