รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวนัชชา โห้ปุก

2. นางสาวอลิสา ขันแก้ว

3. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม

4. นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นาย เร่องฤทธิ์ นภาคณากร

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม