รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสิริยากร ชัยมงคล

2. นายสหชัย แสงบัวเผื่อน

3. นางสาวภัทรธิดา แปงคำปัน

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม

ได้รับเมื่อวันที่

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม