รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสุชิตา สายปัน

2. นางสาวณัฐธิดา ริมคำ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาววรกาญจน์ มานะ

ได้รับเมื่อวันที่

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม