รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอัมรินทร์ กฐินสมิตร

2. นายทินกร ศรีเทพ

3. นางสาวศศิกานต์ ศรีบุญชู

4. นางสาววิภาวี ยารังษี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสายรุ้ง ทวีกิตติกร

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล