รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box set) ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวรักชนก ยากองโค

2. นางสาวเขมพร ขจรคำ

3. นายอรรคพล สิงห์ทอง

4. นางสาวพัชราภา วงศ์ต่อม

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็น

ได้รับเมื่อวันที่

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม