รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอัจฉริยา อารีสวัสดิ์

2. นางสาววรพรรณ เมืองเดช

3. นางสาวณัฐรมย์ สุริยะแปง

4. นายณัฐภรณ์ ทองใหญ่

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวขนิษฐา อุทัศน์

ได้รับเมื่อวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทนิคนครลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม