รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายบวรวิชญ์ สมคิด

2. นายภาคิน ชิวหา

3. นางสาวสุชาดา ใจคำวัง

4. นางสาวกรกิตติยา เหลาบัว

5. นางสาวภาวินี เสนสุวรรณ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวจามาุรี จินะการ

ได้รับเมื่อวันที่

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม