รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน

2. นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม

3. นางสาวมณีรัตน์ ล้ำรักศรี

4. นายวีรพัฒน์ สิงห์ขร

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา

ได้รับเมื่อวันที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม