รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3 - 5 ขวบ ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอุไลพร ใจมา

2. นายอนันทวุฒิ ฟ้าคำตัน

3. นางสาวจรณี แซ่ว่าง

4. นางสาวชนาพร แซ่ลี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวอรฉัตร ปันเงิน

ได้รับเมื่อวันที่

5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม