รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายบุพกร รักษา

2. นางสาวเหมือนฝัน หลวงเมือง

3. นางสาวศุภสุตา ชยเมธากุล

4. นายชนะพล เชื้อคำ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวปรินทร เขียวอ่อน

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม