รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ "สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์"

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอรรถพันธ์ หวันวงศ์

2. นายวชิราวิทย์ มหาวัน

3. นายตรีวิทย์ วงศ์สวัสดิ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา

ได้รับเมื่อวันที่

5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล