รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา (CI Design Branding) ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวนัทธ์พิรดา สายะพันธุ์

2. นายพีระพงษ์ ชัยมงคล

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม