รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายณัฐชานนท์ ศรียา

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายประดิพัฒน์ วิสาปา

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม