รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ผู้มีความประพฤติดีมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

อื่นๆ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนายุทธ อุ่นเมือง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

1. นางวรรณภา ไกลวรรณอาภรณ์

2. นางมณีนุช แสนขัติ

ได้รับเมื่อวันที่

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รูปภาพกิจกรรม