รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวจีดาพร ผาติอมรกิจ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายเอกพล ไชยพรหม

ได้รับเมื่อวันที่

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล