รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากผ้าไทย ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพิกุลทอง บุรี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม