รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวปาลิดา วงศ์ชมภู

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวรัตนากร อนันทะวัน

ได้รับเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม