รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาว

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางอัญจนา โพธิ์อยู่

ได้รับเมื่อวันที่

9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล