รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

ประเภทรางวัล

เหรียญ

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนนันท์ นใจ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูมณีนุช แสนขัติ

ได้รับเมื่อวันที่

30 มกราคม พ.ศ. 2566

ระยอง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล