รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ทักษะวิดีโอคอนเทนต์

ประเภทรางวัล

เหรียญ

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอรรถพันธ์ หวันวงศ์

2. นายชิราวิทย์ มหาวัน

3. นายตรีวิทย์ วงศ์สวัสดิ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูณัฐนรี วงศ์ธิมา

ได้รับเมื่อวันที่

30 มกราคม พ.ศ. 2566

ระยอง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล