รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

ประเภทรางวัล

เหรียญ

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสุภาพรรณ จันทร์เพ็ญ

2. นางสาวบัณฑิตา เฟื่อนไหล

3. นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย

4. นางสาววิธวดี อิ่นฝั้น

5. นายนันทนัช พึ่งขำ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูทวิทย์ บัวทอง

ได้รับเมื่อวันที่

30 มกราคม พ.ศ. 2566

ระยอง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล