รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ การออกแบบโปรเตอร์ส่งเสริมอนุรักษ์การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย

ประเภทรางวัล

เหรียญ

รางวัลที่ได้รับ

ชมเชย

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพิกุลทอง บุรี

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูจารุวรรณ กัณหะสุต

ได้รับเมื่อวันที่

30 มกราคม พ.ศ. 2566

ระยอง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล